WD-40 100ml

Цена: 7.50

WD-40 100ml.

 
  • Спира скърцанията

  • Отстранява влагата

  • Почиства и предпазва

  • Разхлабва ръждясали части

  • Освобождава клеясали механизми

  НАЧИН НА УПОТРЕБА: Преди използване разклатете флакона. Напръскайте повърхността и оставете да подейства преди да избършете. Повторете, ако е необходимо. За постигане на най-добри резултати, пръскайте в изправено, обърнато положение или под ъгъл. Срок на годност: 5 г. от датата, посочена на дъното на флакона.   Може да предизвика сънливост или световъртеж. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък или други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък и други източници на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Избягвайте вдишвания на изпарения или аерозоли. Да се използва само на открито или добре проветриво място.   Да се съхранява под ключ. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 С. Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за третиране на отпадъци. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. При недостатъчна вентилация е възможно на взривоопасни смеси. Съдържание: Нафта, С9-С11, n-алкани, изо-алкани, циклоалкани, <2% ароматни съединения.    

Запитване за продукт

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *